ایران رفع تدریجی تحریم ها را پذیرفته است

وزیر خارجه فرانسه گفت: در اوایل آوریل در شهر لوزان گامی برداشته شد و آن این
ها را پذیرفت.
است که تهران اصل نظارت بر فعالیت اتمی خود مقابل رفع تدریجی تحریم
رو داریم.
اما راه طولانی و سختی پیش
۰۳
«لوران فابیوس» افزود: برای همین، باید در پی مذاکرات هوشیار باشیم و تلاش کنیم تا
آمیز برنامه
های دقیقی از اهداف صرفا صلح
ژوئن توافق را امضا کنیم؛ توافقی کــه ضمانت
کند که این توافق، که هدفش ضمانت صلح است،
ای ایران بدهد. فرانسه قبول نمی
هسته
ثباتی در منطقه باشد. حتی فراتر از این، طبیعتا ما
عامل اضافی در توسعه (سلاح) اتمی و بی
ای و نقشی که ایران در این راستا به دست خواهد آورد، هستیم.
مراقب تحول صحنه منطقه
ایم و شکی نیست که تهران حق دارد
وگوهایی کرده
ای با ایران گفت
ما درباره مسئله هسته
ای استفاده کند.
برای اهداف غیرنظامی از انرژی هسته
اما دو مسئله متفاوت وجود دارد؛ اینکه اجازه دادن به ایران برای ساخت سلاح اتمی باب
کند که این خطری بسیار بزرگ است و از طرفی
های اتمی در منطقه را باز می
توسعه سلاح
الله، چه در سوریه
العاده مهم است چه در لبنان با حزب
دیگر، ایران عملا طرفی مؤثر و فوق
کند چه در عراق و امروز دریمن
Posted in اخبار, اخبار عمومی.