تحریم و توافق با هم ناسازگارند

زیر امور خارجه ایران در بدو ورود به نیویورک گفت: ما از ابتدا گفته
های ما باید یکی از این دو را انتخاب کنند.
توافق با هم سازگاری ندارند، طرف
ایم تا از طرف آمریکایی توضیح بیشــتری دربــاره آثار توافق احتمالی
ظریف افزود: آمده
بر وضع داخلی تعهدات این کشــور بشنویم. ما دولت آمریکا را مســئول اجرای تعهدات
المللی مشکلات داخلی هیچ دولتی، آن دولت را از
دانیم و طبق مقررات بین
المللی می
بین
کند. در مذاکرات لوزان ما به چارچوبی رسیده
المللی خود معاف نمی
اجرای تعهدات بین
های شورای
های اقتصادی و مالی برداشته و همه قطعنامه
بودیم که با اجرای آن، هم تحریم
شود که توافق را تائید خواهد کرد.
شوند و یک قطعنامه جایگزین آن می
امنیت لغو می
هایی که در لوزان درباره آنها توافق شــده، یا
ها، چارچوب
البته باید در مورد همــه زمینه
هایی که در موردشان تفاهم شــده، به صورت مکتوب درآیند و به سندی که مورد
راه حل
موافقت قرار بگیرد، تبدیل شوند. در اجلاس وین، دوستان ما این فرصت را پیدا کردند که
هایی که در کنگره مطرح بوده است،
هایی که زده شــده و نیز درباره برنامه
در مورد حرف
ها صحبت و حتی در مورد متنی که در این
سؤال کنند و بیشــتر در مورد موضوع تحریم
وگو کنن
Posted in اخبار, اخبار عمومی.