پسابرجامی گشایش «سوئیفت» و «ال سی

اعلام
شد هزار ال سی گشایش شد که البته با
هایی روبرو شــد و مدتی بعد
امــا و اگر
خبرهایی موثق از توقف گشــایش ال
ها، از
ها شنیده شــد. با رفع تحریم
سی
های،
بانک تحریم شده، بانک
13
مجموع
(بانک) مرکزی، تجارت، رفاه کارگران،
توســعه صادرات، سپه، پســت بانک،
صنعت ومعدن، ملت و ملی به سوئیفت
متصل شدند اما گام دوم برای گشایش
ال ســی، ایجاد روابط کارگزاری توسط
ها بود. رئیس کل بانک مرکزی
این بانک
در سخنرانی دو روز پیش خود، با بیان
اینکه فعلا مشکل ارتباط برقراری ارتباط
هــای خارجــی از ناحیه خود
بــا بانک
سیستم بانکی اســت، تصریح کرد: این
های
مساله باید اصلاح شود. اگر صورت
مالی منطبق با استانداردهای بین المللی
بود و مقــررات از نظر آنها رعایت شــد
های ایرانی
مشکلی برای ارتباط با بانک
وجود ندارد. وی با بیان اینکه نظام بانکی
رعایت
IFAS
در شبکه بانکی استاندارد
شود، گفت: این موضوع در یک ماه
نمی
گذشته مورد بررسی قرار گرفته و به یک
فرمت مشــخص رســیده و به سیستم
ایــم. امیدواریــم
غ کرده
لا
بانکــی ابــ
ها از این پس طبق
های مالی بانک
صورت
فرمت جدید ارائه شود. همانطور که گفته
زمینه گشــایش ال ســی،
شــد، پیش
برقراری ســوئیفت و روابط کارگزاری
است و به اذعان رئیس کل بانک مرکزی
اکنون با
ایجاد روابــط کارگــزاری هم
مشکل روبرو است که البته این مشکل از
های داخلی است. در چنین
ناحیه بانک
های رفع تحریم شــده
شــرایطی بانک
توانند فرایند گشــایش ال سی را
نمی
انجام دهند.

Posted in اخبار, اخبار عمومی.