نتایج تحقیق در دانشگاه آمریکا نشان داد اقتصاد ایران بعد از تحریم بهتر شد

نتایج تحقیق در دانشگاه
آمریکا نشان داد
اقتصاد ایران بعد از
تحریم بهتر شد
به گزارش بیزینس اســتاندارد، بر
اساس تحقیقی در دانشــگاه آمریکا که
ها بر اقتصاد ایران را
وضعیت تاثیر تحریم
دهد؛ تحریمهای
بررسی کرده نشان می
آمریکا و اتحادیه اروپا هیچ تاثیری بر ایران
نداشته بلکه اقتصاد ایران حتی بعد از اعمال
ها بهتر هم شده است. بروک مک
تحریم
دونالد استاد دانشــگاه در ایالت آرولینای
گوید: وقتــی تحریمی رخ
شــمالی، می
دهد حس دفاعی ملت را بیشتر تقویت
می
کند. تحریم ایران یک نمونه مطالعه
می
ها از
موردی خوبی بود چرا که این تحریم
بر این کشور اعمال شده بود و
1979
سال
نتایج آمارها هم موجود است و مطالعه این
دهد که ایران چگونه با این
آمارها نشان می
تحریمها مقابله کرده است. خلاصه بگویم،
ها
که اصلا شواهدی وجود ندارد که تحریم
علیه ایران کارســاز بوده باشد، برعکس
ها
دهد که بعد از تحریم
شواهد نشان می
ها بزرگ قدرت نظامی
علیه ایران، قدرت
اند.
خودشان را بیشتر تقویت کرد

Posted in اخبار, اخبار عمومی.